WYMAGANE 50% OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH !!!!!!


Na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 wraz
późniejszymi zmianami) od dnia 01 stycznia 2013r. Każdy słuchacz zobowiązany
jest do minimum 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.


Frekwencja rozliczana jest dla każdego miesiąca osobno.


Nieobecności skutkują: dodatkową opłatą za miesiąc bez wymaganej frekwencji i skreśleniem z listy słuchaczy, gdy ilość nieobecności wskazuje, że słuchacz nie uzyska minimum 50% obecności w semestrze.


ODBIÓR ŚWIADECTW W DNIU 30.06.2017 16:00-18:00

Potwierdzam