WYMAGANE 50% OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH – dotyczy wszystkich szkół dla dorosłych!!!


Na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 wraz późniejszymi zmianami) od dnia 01 stycznia 2013r. każdy słuchacz zobowiązany jest do minimum 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

Frekwencja rozliczana jest dla każdego miesiąca osobno.

Nieobecności mogą skutkować: wprowadzeniem dodatkowych opłat lub skreśleniem z listy słuchaczy.

Uwaga!!!
Odbiór świadectw gimnazjalnych i maturalnych w dniu 27.06.2014 od 16:00-18:00Potwierdzam