Ostateczny termin uregulowania zaległości finansowych wobec szkoły upływa
w czwartek 04-09-2014 o godz. 18:00.

Po tym terminie osoby zalegające z czesnym zostaną skreślone z listy
słuchaczy a dług wraz z odsetkami zostanie przekazany do windykacji.Egzaminy poprawkowe odbędą się w piątek 05-09-2014
w godzinach 16:00 - 19:00.Potwierdzam